VOORWAARDEN

 

Algemene voorwaarden workshops en trainingen door ISM 

Definities
ISM: rechtspersoon die workshops, trainingen of andere activiteiten aanbiedt.
Deelnemer: een natuurlijke of rechtspersoon die zich aanmeldt om aan een workshop, training of andere activiteit van ISM deel te nemen.

Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot workshops/trainingen tussen ISM en deelnemer, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Aanmelden en tot stand komen overeenkomst
Door aanmelding voor een workshop/training komt een overeenkomst tussen deelnemer en ISM tot stand. Na aanmelding ontvangt deelnemer een bevestiging van deelname.

Prijzen
Bij aanmelding voor een workshop/training geldt de prijs zoals die ten tijde van de aanmelding op de site van ISM staat vermeld. In de beschrijving van de workshop/training is opgenomen wat in de prijs is inbegrepen.
De vermelde prijs is inclusief BTW.

Annuleren door Deelnemer
Deelnemer kan tot 4 weken voor aanvang van de workshop/training schriftelijk kosteloos annuleren.
Bij annulering tot 2 weken voor aanvang dient 50% van het workshop/training bedrag te worden betaald.
Bij latere annulering is het gehele workshop/training bedrag verschuldigd.
Bij annulering vanwege zwaarwichtige redenen zijn alleen de kosten verschuldigd die ISM reeds bij derden heeft moeten maken en nog onherroepelijk moet maken.
Bij zwaarwichtige annuleringsreden valt te denken aan overlijden of ziekte van Deelnemer of een naast familielid, hetgeen in overleg met ISM wordt bepaald.

Verplaatsen en annuleren door ISM
ISM behoudt zich het recht voor om een workshop/training tot twee dagen voor aanvang ervan te verplaatsen naar een andere datum. Deelnemer wordt hiervan direct op de hoogte gesteld, inclusief de nieuwe datum van de workshop. Deelnemer heeft dan alsnog recht de deelname kosteloos te annuleren.

ISM behoudt zich het recht voor om tot uiterlijk twee dagen voor aanvang van de workshop deze te annuleren. Deelnemer wordt hiervan onverwijld op de hoogte gesteld.
Indien ISM een workshop/training annuleert ontvangt deelnemer het reeds betaalde bedrag voor de workshop volledig retour.

Betalen
Direct na aanmelding ontvangt Deelnemer bericht met de prijs van de workshop/training. Dit bedrag dient binnen 14 dagen voldaan te worden.
Indien Deelnemer niet of niet tijdig betaalt zijn de daaruit voor ISM voortvloeiende kosten voor Deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen alle rechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Wijzigingen in Algemene voorwaarden
Bij wijzigingen in de Algemene Voorwaarden blijven de oude voorwaarden op reeds bestaande overeenkomsten van kracht.

Aansprakelijkheid
Deelname aan een workshop gebeurt op eigen risico. ISM is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval, ontstaan voor deelnemer, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid die zou zijn ontstaan. .